Gedragsregels

Gedragsregels voor begeleiders in de zaalsporten van G.S.V.-Heemstede

Overzicht gedragsregels met toelichting.

De gedragsregels gelden voor allen die direct of indirect betrokken zijn bij de begeleiding of sportbeoefening van een of meerdere sporters. Deze regels gelden naast of als aanvulling op richtlijnen van begeleiders die voor de uitoefening van hun beroep al over eigen gedragsregels of een beroepscode beschikken, zoals (sport)artsen, fysiotherapeuten, psychologen, etc.

Onder begeleider wordt in deze gedragsregels verstaan:

-sporttechnisch kader (trainers, coaches, leraren) en facilitair kader (leiders, begeleiders,   wedstrijdfunctionarissen, onderhoudsmedewerkers en bestuurskader). 

Ook andere betrokkenen dan de hiervoor genoemden, zoals familieleden en medesporters dienen de regels na te leven.

 1. De begeleider stelt in overleg met (minderjarige) sporters en hun ouders, afhankelijk van het niveau, doelen vast.
 2. De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de leden zich veilig voelen.
 3. De begeleider  respecteert de waardigheid van de leden en dringt niet verder door in diens prive-leven dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover de leden.
 5. Het belang van de leden staat centraal. De begeleider gebruikt of misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de leden.
 6. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en de jeugdige leden tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.
 7. De begeleider gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van het lid en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.
 8. De begeleider raakt de deelnemer niet op zodanige wijze aan dat deze de aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 9. De begeleider onthoudt zich van verbale intimiteiten en grof taalgebruik.
 10. De begeleider gaat gereserveerd en met respect om met de deelnemer, in ieder geval in de volgende situaties: tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen, met name ook in ruimten als kleed- of hotelkamer.
 11. De begeleider is verplicht met personen of instanties samen te werken, die de belangen van de jeugdige leden  samen met hen behartigen opdat deze instanties hun werk goed kunnen uitoefenen.
 12. De begeleider heeft binnen de sportieve situatie de plicht de deelnemer te beschermen tegen schade en misbruik door derden.
 13. De begeleider geeft de deelnemer geen( im)materiĆ«le vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiĆ«le  beloning of geschenken van de leden, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.
 14. De begeleider respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de deelnemer, als de begeleider ervan is overtuigd dat de belangen van de deelnemer of zijn omgeving hiermee zijn gediend.
 15. De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen, die betrokken is bij de leden worden nageleefd. Hij neemt passende maatregelen als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels.
 16. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

                                                                 

De bovenstaande gedragsregels zijn opgesteld door het NOC*NSF en worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties.

Contactgegevens

Vereniging GSV-Heemstede
Postbus 309
2100 AH Heemstede

GSV-Centrum
Franz Schubertlaan 37
2102 EK Heemstede
Tel: 023 - 5290717

Beheerder GSV-Centrum
Cees v.d. Meer

Contactpersonen secties

Accommodaties en zalen

Ledenadministratie:
GSVomnisport@gmail.com